KN HANGET - Dział Reklamy

reklama, poligrafia, dekoracje - obrazy i zdjęcia na szkle, panele szklane do kuchni, lustra

obrazy i zdjecia na szkle
szklane panele do kuchni
obrazy i zdjecia na plexi
obrazy i zdjecia na plotnie
lustra z oswietleniem piaskowane
szklane fronty meblowe
Instagram
Zadaj pytanie on-line

Regulamin hosting

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Definicje umowne:

- Abonent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, będąca stroną umowy o świadczenie usługi hostingowej;

-Firma KN KANGET Dział Reklamy

Kancelaria Nieruchomości "HANGET" Marek Kwiczala

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1

NIP 5481685384, REGON 072705322

- Awaria: przerwa w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci teleinformatycznej lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta;

- Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia usług hostingowych;

- Umowa: umowa o świadczenie usługi hostingowej zawarta na piśmie pomiędzy Abonentem i Firme KN KANGET Dział Reklamy;

- Usługa: świadczona przez Firme KN KANGET Dział Reklamy na rzecz Abonenta usługa hostingowa polegająca na udostępnieniu ABONENTOWI zasobów sieci umożliwiające utrzymanie serwisów WWW, skrzynek e-mail oraz obsługę domeny;

- Zawieszenie usługi: okresowe zaprzestanie świadczenia Abonentowi Usługi lub jej elementów.

2. Zakres Regulaminu: niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Firme KN KANGET Dział Reklamy na rzecz Abonenta.

3. Zakres świadczonych usług: w ramach świadczonej usługi Firme KN KANGET Dział Reklamy oferuje:

- usługi hostingowe;

- wykonywanie kopii zapasowych plików składowanych przez Abonentów na FTP (co miesiąc, oraz baz MySQL z ostatnich 30dni.

- obsługę Abonenta i usuwanie awarii.

Umowa

§ 2

1. Umowa zawierana jest na czas określony 12 miesięcy, chyba że Abonent uiści opłatę abonamentową za kolejny rok, lub Abonent i Firme KN KANGET Dział Reklamy postanowią inaczej.

2. W przypadku zawierania Umowy z Abonentem będącym konsumentem poza lokalem Firmy KN KANGET Dział Reklamy lub na odległość, Abonent ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub za pomocą listu poleconego na adres siedziby Firma KN KANGET Dział Reklamy stosowne oświadczenie na piśmie.

3. W przypadku zawierania Umowy z osobą fizyczną, Firme KN KANGET Dział Reklamy będzie gromadzić w

swojej bazie i przetwarzać, w celu wykonania Umowy oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Firme KN KANGET Dział Reklamy, dane Abonenta zawarte w Umowie, przekazane Firma KN KANGET Dział Reklamy przez Abonenta w trakcie wykonywania Umowy, a także dane związane z Usługą niezbędne m.in. dla prawidłowego rozliczania. Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.

4. Firma KN KANGET Dział Reklamy ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:

- braku możliwości technicznych świadczenia Usługi;

- niespełniania przez Abonenta warunków wynikających z Regulaminu;

- gdy wcześniejsza Umowa zawarta z Abonentem lub inną osobą korzystającą z usług Firma KN KANGET Dział Reklamy została rozwiązana przez Firma KN KANGET Dział Reklamy lub wygasła w związku z naruszeniem przez Abonenta jej postanowień lub postanowień Regulaminu;

- negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na podstawie informacji

udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych.

5. Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy:

5.1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę lub zmienić taką Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych usług w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku jej obowiązywania. Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Firma KN KANGET Dział Reklamy. W okresie wypowiedzenia Usługa świadczona jest na dotychczasowych warunkach.

5.3. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie.

5.4. Firma KN KANGET Dział Reklamy może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych usług lub pozbawienie Abonenta prawa do korzystania z Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Firma KN KANGET Dział Reklamy utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usługi;

- rozpoczęcie świadczenia Usługi będzie niemożliwe z innych względów, w szczególności technicznych;

- jeżeli w terminie 14 dni od daty zawieszenia usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, nie ustaną przyczyny tego zawieszenia.

5.5. Abonent nie może bez zgody Firma KN KANGET Dział Reklamy, wyrażonej na piśmie pod rygorem

nieważności, udostępnić Usługi na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej.

5.6. Umowa wygasa w przypadku:

- powzięcia przez Firma KN KANGET Dział Reklamy wiadomości o śmierci Abonenta;

- ustania bytu prawnego Abonenta nie będącego osobą fizyczną, chyba że ustanie bytu prawnego Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału;

- niekorzystania z Usługi przez okres 3 miesięcy.

5.7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Firma KN KANGET Dział Reklamy:

- zaprzestaje świadczenia Usługi, chyba że wcześniej nastąpiło jej zawieszenie;

ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi.

Płatności

§ 3

1. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności określonych w fakturze VAT wystawionej przez Firme KN KANGET Dział Reklamy na rachunek bankowy Firma KN KANGET Dział Reklamy w terminie 14 dni od

daty jej wystawienia, chyba że na fakturze VAT wskazano inny termin.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Firma KN KANGET Dział Reklamy. Z tym dniem konto Abonenta będzie aktywowane.

3. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Firma KN KANGET Dział Reklamy jest

uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

4. W przypadku nieotrzymania faktury VAT obejmującej należność za Usługę, Abonent

powinien niezwłocznie powiadomić Firma KN KANGET Dział Reklamyl o tym fakcie.

Zawieszenie. zablokowanie usługi lub usunięcie konta wraz z danymi

§ 4

1. Operator ma prawo zawiesić lub zablokować świadczenie Usługi Abonentowi, lub usunąć konto Abonenta wraz z danymi jeżeli Abonent lub osoba powiązana z Abonentem:

1.1. opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Firma KN KANGET Dział Reklamy przez okres dłuższy niż 14 dni od daty wymagalności;

1.2. podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług przez innych Abonentów Firma KN KANGET Dział Reklamy, albo działa na szkodę Firma KN KANGET Dział Reklamy

lub Abonentów Firma KN KANGET Dział Reklamy;

1.3. w przypadku rozsyłania wirusów, stosowania skryptów opartych na silniku Vallheru, rozsyłania niezamówionych informacji, podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody;

1.4. narusza prywatność lub dobra osobiste innej osoby korzystającej z Usługi;

1.5. wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym udostępniania treści niezgodnych z przepisami prawa, np. o charakterze rasistowskim, faszystowskim, pornograficznym lub obraźliwym;

1.6. podał przy zawieraniu Umowy lub w trakcie jej obowiązywania nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie;

1.7. w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu, Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

1.8. oraz wtedy, gdy żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności państwa,bezpieczeństwa państwowego lub publicznego oraz porządku publicznego, w tym organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

2. Z dniem zawieszenia Usługi następuje zaprzestanie jej świadczenia.

3. Ponowna aktywacja Usługi następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Abonenta zaległości wobec Firma KN KANGET Dział Reklamy.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

§ 5

1. Firma KN KANGET Dział Reklamyponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin, o ile nie przewidziano inaczej w Umowie lub ustawie.

2. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta zobowiązania wynikającego z Regulaminu lub Umowy.

3. Firma KN KANGET Dział Reklamy nie będzie ponosić odpowiedzialności za zmiany w serwisie, planowane

przerwy w aktywności serwerów lub brak powiadomienia o nadchodzącym wygaśnięciu Umowy, w przypadku gdyFirma KN KANGET Dział Reklamy przed ich wystąpieniem przekaże takie informacje Abonentowi na adres poczty elektronicznej.

Postanowienia dodatkowe

§ 6

1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Firma KN KANGET Dział Reklamy o wszelkich

zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w punkcie 1., wszelką korespondencję nadaną przez Firma KN KANGET Dział Reklamyl na dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną.

3. Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych podczas sekwencji zamawiania usługi. W przypadku ustalenia, że Abonent podał nieprawdziwe dane Firma KN KANGET Dział Reklamy ma prawo zablokowania lub usunięcia konta Abonenta niezależnie od dokonanych opłat abonamentowych.

4. Abonent jest zobowiązany umożliwić Firma KN KANGET Dział Reklamy przeprowadzenie planowanych prac niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

5. Firma KN KANGET Dział Reklamy zapewnia prywatność i anonimowość poczty e-mail swoich Abonentów nie kontrolując informacji przesyłanych przez serwery pocztowe.

6. Abonent zamawiając usługę potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje. Reklamacje i roszczenia Abonenta, u których podstaw leży nieznajomość postanowień Regulaminu i Umowy nie będą rozpatrywane przez Firma KN KANGET Dział Reklamy.

Zmiana Regulaminu

§ 7

1. Firma KN KANGET Dział Reklamy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Abonenta o zmianie

Regulaminu, najpóźniej 30 dni przed jej wejściem w życie, na adres siedziby Abonenta lub adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Firma KN KANGET Dział Reklamy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

2. Abonent w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia może doręczyć

Firma KN KANGET Dział Reklamy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie

oznacza akceptację zmian.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą mieć odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku.

3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu, które w tym dniu nadal obowiązywały, stosuje się postanowienia Regulaminu.